Lời xin vâng - Thứ Ba sau CN IV MV A

Thứ hai - 19/12/2022 04:13  468
gallery of catholic things collection whitesbelfast com
Lời Chúa
: Lc 1, 26-38
 
Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”
Rồi sứ thần từ biệt ra đi.


Suy niệm 
LỜI XIN VÂNG


Trình thuật Tin Mừng kể lại việc Đức Maria được Sứ Thần Gabriel báo tin việc cưu mang Đấng Cứu Thế, người mà muôn dân đang mong đợi, Đấng sẽ đến giải thoát dân khỏi cảnh lầm than, khỏi ách nô lệ. Cuộc gặp gỡ định mệnh nhưng cũng thật diệu kỳ, kịch tính. Đức Maria, một thôn nữ hiền lành, hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cho cuộc thăm viếng này. Lời chào của Sứ thần: “Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà” đã mang lại cho Mẹ chút bối rối khi tìm câu trả lời. Mẹ cũng băn khoăn trước sứ điệp của Thiên Chúa: “Sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao”, ý thức mình chỉ là một thôn nữ như bao thôn nữ khác, Mẹ …trước thánh ý của Thiên Chúa, nhưng Mẹ muốn biết, muốn hiểu sự việc dưới ánh sáng của một người có lòng tin mạnh mẽ vào Chúa. Mẹ không hoài nghi trước ơn trọng đại mà mình sắp đón nhận: “Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” nhưng một lòng tín thác vào Chúa.
Đức Maria luôn đặt ý mình trong thánh ý Chúa, Mẹ vâng theo ý Chúa vơi lòng tin tưởng và tín thác: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Với lời thưa xin vâng, Mẹ phó thác trong tay Chúa cuộc đời của mình, không biết ngày mai sẽ ra sao và sẽ thế nào. Nhìn lại cuộc đời của Mẹ, chúng ta thấy từ lúc Mẹ đáp lời xin vâng Mẹ đã hoàn toàn phó thác trong tay Chúa với lòng tin tưởng mạnh mẽ. Trên đường thập giá và khi đứng dưới chân thập tự, Mẹ luôn lặng lẽ, âm thầm đón nhận thánh ý Chúa trong đức tin và để thánh ý Chúa được thể hiện. Thái độ xin vâng của Mẹ thể hiện lòng vâng phục tuyệt đối. Mẹ, chấp nhận vâng theo thánh ý của Thiên Chúa chứ không theo ý riêng của mình. Vì thế, Mẹ là người nữ luôn luôn “đẹp lòng” Thiên Chúa.
  Chuyến thăm viếng của Thiên Thần Gabriel với Đức Maria nhắc nhớ chúng ta cuộc thăm viếng của Thiên Chúa với những người phụ nữ khác trong Cựu Ước:  bà Sarah, mẹ của ông Isaác (St 18, 9-15), bà Anna, mẹ của ông Samuel (1Sm 1, 9-18), mẹ của Samson (Tl 13, 2-5).  Đến với tất cả các bà để loan báo việc ra đời của một người con trai với một sứ mệnh quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa.
Câu chuyện bắt đầu với khái niệm ”vào tháng thứ sáu”.  Đây là tháng thứ sáu của thai kỳ của bà Êlisabéth. Nhu cầu cụ thể của bà Êlisabéth, một phụ nữ luống tuổi lại có mang con so với nguy cơ khó khăn lúc sanh nở, đây là bối cảnh của cả câu chuyện này.  Bà Êlisabéth được nhắc đến tại đầu câu chuyện (Lc 1, 26) và tại cuối chuyến thăm viếng của thiên thần (Lc 1, 36,39).
Thiên thần chào rằng:  ”Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà!”  Những lời tương tự cũng đã được nói với ông Môisen (Xh 3, 12), với tiên tri Giêrêmia (Gr 1, 8), với ông Ghít-ôn (Tl 6, 12) và với những người khác có một sứ vụ quan trọng trong kế hoạch của Thiên Chúa.  Đức Maria đã ngạc nhiên khi nghe lời chào và cố gắng để hiểu ý nghĩa của những lời ấy.  Bà là người thực tế.  Bà muốn hiểu rõ.  Bà không muốn chỉ chấp nhận bất kỳ một sự linh ứng nào.
Thiên thần thưa:  ”Đừng sợ!”  Cũng giống như đã xảy ra trong lần thiên thần đến viếng ông Giacaria, đây cũng luôn là lời chào đầu tiên của Thiên Chúa:  ”Đừng sợ!”  Ngay lập tức thiên thần nhớ lại các lời hứa của quá khứ sẽ được hoàn thành nhờ người con trai sẽ được sinh ra và sẽ được đặt tên là Giêsu.  Người sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao và trong Người sẽ cai trị Nước Thiên Chúa.  Đây là lời giải thích của thiên thần Chúa theo một cách mà Đức Maria không sợ hãi.
 Đức Maria nhận thức được về nhiệm vụ mà Bà sắp sửa nhận lãnh, nhưng Bà vẫn tiếp tục là người thực tiễn.  Bà không để cho mình bị lôi cuốn bởi sự cao trọng của lời đề nghị, và nhận xét tình trạng của mình.  Bà phân tích lời đề nghị theo một số tiêu chuẩn mà Bà sẵn có.  Nói một cách khiên nhường, việc đó không thể được:  ”Nhưng việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”
Thiên thần Chúa giải thích rằng Chúa Thánh Thần, hiện diện trong Lời Chúa kể từ khi Tạo Dựng (St 1:2), có khả năng thực hiện những việc mà dường như không thể nào.  Đây là lý do tại sao, Đấng Thánh sẽ được sinh ra bởi Đức Maria sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.  Mầu nhiệm tự nó lặp lại cho đến cả ngày nay.   Khi Lời Chúa được chấp nhận bởi người nghèo khó, điều gì đó mới mẻ sẽ xảy ra, nhờ vào quyền năng của Chúa Thánh Thần!  Điều lạ lùng và ngạc nhiên như việc một bé trai được sinh ra bởi một trinh nữ hay một bé trai được sinh ra bởi một người phụ nữ luống tuổi, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, rằng bà không thể nào có con!  Và thiên thần Chúa cho biết thêm:  ”Và này, Êlisabéth chị họ Bà, cũng đã thụ thai con trai, trong lúc tuổi già, người mà thiên hạ gọi là son sẻ nay đã mang thai được sáu tháng, vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được.”
 Câu trả lời của thiên thần đã làm tỏ tường mọi việc cho Đức Maria, và Bà đã phục lệnh:  ”Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền.”  Đức Maria dùng danh xưng Nữ Tỳ, Tôi Tới Chúa.  Danh xưng này của ngôn sứ Isaia, người đại diện cho sứ vụ của dân chúng không phải là một đặc quyền, mà đúng hơn là việc phục vụ cho những người khác (Is 42, 1-9; 49, 3-6).  Về sau này Chúa Giêsu sẽ xác định sứ vụ của mình như là việc phục vụ:  ”Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ!” (Mt 20, 28).  Chúa đã học được điều này từ Mẹ Người!
Trước những biến cố xảy ra trong cuộc đời mỗi người, chúng ta lo ngại về thái độ và lời đáp trả của chúng ta trước thánh ý của Thiên Chúa. Có nhiều người luôn coi trọng ý Chúa và sống tâm tình xin vâng theo ý Chúa, nhưng cũng có không ít người, không ít lần chính mỗi người chúng ta cũng có thái độ chống lại ý Chúa, coi thường ý Chúa. Cũng có những lúc chúng ta vô tình hay hữu ý hiểu sai ý Chúa.
Không ít lần chúng ta gắn cho ý Chúa những ý riêng của mình và chúng ta tự an ủi vỗ về, tự mê hoặc chính mình và bảo đó là ý Chúa hay chúng ta cho rằng ý Chúa thật trùng khớp với ý mình, hợp với ý mình. Qua những dấu chỉ của thời đại, những biến cố xảy ra trong cuộc đời mỗi người, nếu chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa, nhạy bén đọc ra thánh ý Chúa ta sẽ thấy Chúa không ngừng nói với chúng ta, không ngừng thể hiện ý Chúa qua những dấu chỉ và biến cố ấy. Như Đức Maria đã nhận ra thánh ý Chúa qua biến cố Truyền tin, chúng ta cũng sẽ nhận ra thánh ý Chúa qua cá biến cố xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Thế nhưng, chúng ta không thể đáp trả hai tiếng xin vâng cách thờ ơ và lạnh nhạt. Thưa lên hai tiếng xin vâng thì dễ nhưng để sống điều ấy lại là một thách đố cho mỗi người chúng ta.
Trong hành trình theo Chúa, mỗi ngày chúng ta hãy tập đáp lại lời xin vâng bằng việc cầu nguyện với chuỗi Mân Côi. Chúng ta cũng noi gương Mẹ sống âm thầm lặng lẽ, đón nhận những biến cố trong cuộc đời với lòng tín thác và mến yêu. Mỗi ngày ta tập làm những điều nho nhỏ phục vụ tha nhân để lời xin vâng của ta được hoà quyện với tâm tình yêu mến như Mẹ Maria. Mỗi ngày chúng ta cũng tha thiết xin với Mẹ để Mẹ giúp ta biết lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa với tâm tình con thảo. Nhờ đó, chúng ta cũng vượt thắng được những gian nan thách đố, những khó khăn trong cuộc sống của mình để chia sẻ với tha nhân những ân sủng của Thiên Chúa.
Là người con của Mẹ, chúng ta hãy noi gương Mẹ sống phó thác với lời xin vâng để những khi gặp thử thách trong cuộc đời, những lúc lời mời gọi của Chúa gây xáo trộn cuộc đời mình, chúng ta cũng được Chúa nâng đỡ, được diễm phúc mang lấy Chúa vào tâm hồn với lòng tin kính, mến yêu và phó thác và lúc đó chúng ta là những người mang Chúa đến cho người khác nữa.


Suy niệm 2
RẤT THÁNH THIỆN NHƯNG CŨNG RẤT NGƯỜI
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
“Này tôi là tôi tớ Chúa!”.
William Wilberforce, một chính khách, nói, “Tôi đã sống quá nhiều cho uy tín chính trị; vì thế, linh hồn tôi chết đói, nó còm cõi và gầy gò!”. Sau một thất bại trên chính trường, ông nhìn nhận, “Tôi đã quá tằn tiện thời gian với Chúa”. Và ông kết luận, “Chúa cho phép tôi được vấp ngã!”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Chúa cho phép tôi được vấp ngã!”, đó là một trải nghiệm xót xa, rất thánh thiện nhưng cũng rất người!’; bởi lẽ không có gì nằm ngoài kế hoạch của Thiên Chúa, kể cả thất bại. Và thật thú vị, các chi tiết của biến cố Truyền Tin qua Lời Chúa hôm nay cũng ‘rất thánh thiện nhưng cũng rất người’.
Rõ ràng, Thiên Chúa không kêu gọi hàng loạt, nhưng gọi riêng từng người, bởi Ngài yêu mỗi người như con trai, con gái duy nhất của Ngài! Biến cố Truyền Tin đã xảy ra ở một nơi cụ thể, với Maria, một thiếu nữ cụ thể; cũng như lời hứa về ‘ái nữ tinh tuyền’ này cũng đã xảy ra cụ thể, với một vị vua cụ thể. Bài đọc Isaia hôm nay cho biết, chính Thiên Chúa đích thân hứa ban Đấng Cứu Độ với vua Achaz, vào một thời điểm cụ thể, “Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel”. Sống đức tin là sống mối quan hệ cá nhân của tôi với Chúa. Với Ngài, không ai là một con số! Đó không phải là cách Thiên Chúa dự liệu cho tôi. Ơn gọi của tôi là cá nhân! Và quan trọng hơn, tôi có đáp lại Ngài theo cách cá nhân như vậy không?
Đã từ lâu, dân Chúa ngóng đợi một vị Thiên Sai, Maria cũng mong chờ Ngài; tuy nhiên, sẽ không bao giờ Maria nghĩ rằng, mình có thể là mẹ của Đấng ấy! Và sẽ rất lý thú, nếu chúng ta đặt một câu hỏi tương tự, ‘Vậy khi nào Thiên Chúa mới phái một ai đó đến để cứu thế giới?’. Kìa, Ngài phái rồi! Trên thực tế, Ngài đã cố làm điều đó qua bạn và tôi! Mỗi chúng ta đều có thể là một vị thánh, một chứng nhân; và với sức mạnh của ân sủng Chúa, bạn và tôi đều có thể cứu lấy thế giới. Tại sao không? Tương tự như thế, mỗi chúng ta được mời gọi thực hiện một ơn gọi cao cả và duy nhất, dù tôi có chức thánh, sống đời thánh hiến, hay tôi là giáo dân sống bậc gia đình! Thiên Chúa đã gọi riêng tôi, trao cho tôi một sứ mệnh. Vấn đề là tôi có nhận ra cuộc sống của tôi có thể tuyệt vời, nếu nó được sống với một tình yêu tuyệt vời và tràn đầy không!
“Này tôi là tôi tớ Chúa!”. Ôi! Một thiếu nữ, tuổi 14, 15… nhờ cởi mở với kế hoạch của Chúa, tạo nên một sự khác biệt cho nhân loại, mở ra kỷ nguyên cứu độ! Cũng thế, chúng ta được mời thưa “Vâng” với Chúa để cũng có thể tạo nên một sự khác biệt khi xây dựng một nền văn minh tình thương dù khá nhỏ bé; ai cũng đều có thể góp phần xây dựng Vương Quốc. Bên cạnh đó, bạn và tôi hãy nhận ra bao tiềm năng nơi những người trẻ trong đời mình, tôn trọng họ như những người được gọi đến với những điều cao cả. Và bạn bè của chúng ta nữa; hãy nhìn họ theo cách tương tự! Tất cả đều được Chúa gọi riêng từng cá nhân, ‘rất thánh thiện nhưng cũng rất người!’.
Anh Chị em,
“Này tôi là tôi tớ Chúa!”. Ước gì mỗi chúng ta có thể thưa lên như thế. Chúng ta được sinh ra trong một gia đình cụ thể, một hoàn cảnh cụ thể cho một kế hoạch vĩ đại cụ thể của Thiên Chúa. Ngài gọi riêng từng người, ban hơi thở, sự sống và tính cách; để với những đặc tính riêng biệt ấy, chúng ta hoàn tất kế hoạch của Ngài. Với ân sủng Chúa hằng ban, chúng ta chu toàn sứ mệnh. Thế nhưng, đừng quên kinh nghiệm của Wilberforce, “Chúa cho phép tôi được vấp ngã!”. Phải, ngang qua những vấp ngã, đớn đau… Ngài đang uốn nắn chúng ta. Như vậy, vấn đề là mỗi người cần biết uốn mình theo ý muốn của Ngài; Adler nói, “Bản chất của mỗi người là kiến trúc sư xây dựng chính cuộc đời họ!”. Không ai khác có thể thay tôi để thực thi sứ mạng đó. Như Maria, mỗi người phải hoàn tất ơn gọi đó trong khiêm tốn, một ơn gọi ‘rất thánh thiện nhưng cũng rất người!’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Mẹ Maria, xin dạy con cởi mở như Mẹ, cho con biết thưa “Vâng” một cách thánh thiện với những gì Chúa muốn; và như thế, con cũng đang cứu thế giới, cứu một cách rất người!”, Amen.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Ý cầu nguyện

duc thanh cha 1

Lịch Phụng vụ

THÁNG 6 MÙA THƯỜNG NIÊN
1 Th By    Thánh Justin , tử đạo
2 Ch Nht   MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA
3 Th Hai    Thánh Charles Lwanga và các bạn , tử đạo
4 Th Ba    Thứ Ba tuần 9 TN
5 Th Tư   Thánh Boniface , giám mục, tử đạo
6 Th Năm   Thánh Norbert , giám mục
7 Th Sáu    THÁNH TÂM CỰC THÁNH CHÚA GIÊSU
8 Th By    Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Trinh Nữ Maria
9 Ch Nht   CHÚA NHẬT 10 TN
10 Th Hai   Thứ Hai Tuần 10 TN
11 Th Ba   Thánh Barnaba , tông đồ
12 Th Tư   Thứ Tư tuần 10 TN
13 Th Năm   Thánh Antôn Padua , linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
14 Th Sáu   Thứ Sáu tuần 10 TN
15 Th By   Thứ Bảy tuần 10 TN
16 Ch Nht   CHÚA NHẬT 11 TN

Videos

Audio

Hình ảnh

22 8
Lễ Mẹ Trinh Vương ngày 22.8.2023
img 3797
Hội chợ Xuân 2024
MN Rạng Động

Nối kết

 

 

 

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay3,734
  • Tháng hiện tại71,380
  • Tổng lượt truy cập6,796,825

Copyright. 2018 © DONG TRINH VUONG 
Trụ sở chính: 41/2D Ấp Tân Tiến, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP HCM
Phone: 
 (028).3891 0676 - 3710 9011; Email biên tập: 
truyenthongtrinhvuong@gmail.com.
© 
Mã nguồn mở  NukeViet CMS  4.3
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây