Đức Thánh Cha trên Twitter - tháng 10-2018

Chủ nhật - 04/11/2018 22:00  1444
CÁC CÂU TRÊN TWITTER CỦA ĐỨC PHANXICO TRONG THÁNG 10
 
dtctren twitter t10


1/10/2018 :
 • The holy anxiety for the Gospel is the only anxiety that gives peace.
 • Sự lo lắng thánh cho Tin Mừng là nỗi lo duy nhất đem lại hòa bình.
 • We fly to Thy protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petitions in our necessities, but deliver us always from all dangers, O Glorious and Blessed Virgin.
 • Chúng con chạy đến dưới sự bảo vệ của Mẹ, lạy Mẹ Thiên Chúa. Xin đừng chê bỏ lời khẩn cầu trong những nhu cầu thiết yếu của chúng con, nhưng xin gìn giữ chúng con luôn tránh xa mọi hiểm nguy, lạy Trinh Nữ Vẻ Vang rất Thánh.
2/10/2018: The presence of our Guardian Angel in our life is not just to assist us along the journey, but to show us where we need to go
- Sự hiện diện của Thiên Thần Bản Mệnh trong cuộc đời chúng ta không chỉ là giúp đỡ chúng ta trên suốt cuộc hành trình, nhưng còn để chỉ cho ta nơi chúng ta cần phải đi.

3/10/2018: We ask for the grace to listen to one another, in order to discern together what the Lord is asking of His Church.
- Chúng ta xin ơn biết lắng nghe nhau để cùng nhau biện phân điều Chúa đang xin Giáo Hội của Chúa.

4/10/2018: In a decisive moment of his youth, Saint Francis of Assisi read the Gospel. Still today the Gospel lets you know the living Jesus, it speaks to your heart and it changes your life.
- Trong lúc quyết định thời tuổi trẻ của mình, Thánh Phanxicô Assisi đã đọc Phúc Âm. Ngày nay, Phúc Âm cho con biết Chúa Giêsu đang sống, thông điệp này nói với trái tim con và thay đổi cuộc sống con.

5/10/2018: Let us ask the Holy Spirit to throw open the doors of our hearts so that Jesus can enter and bring us His message of salvation
- Chúng ta xin Chúa Thánh Thần mở rộng những cánh cửa của trái tim chúng ta để Chúa Giêsu có thể bước vào và đem cho chúng ta sứ điệp của ơn cứu độ.

6/10/2018: We ask the Lord for the gifts of dialogue and patience, of the closeness and welcome that loves, pardons and doesn't condemn.
- Chúng ta xin Chúa những ân ban của sự đối thoại và tính kiên nhẫn, gần gũi và chào đón để yêu, tha thứ và không kết án.

8/10/2018: Each of us is the wounded man, and the Good Samaritan is Jesus, who approached us and took care of us
- Mỗi chúng ta là người bị thương. Chúa Giêsu là người Samaritano nhân hậu đến với chúng ta và chăm sóc chúng ta.

9/10/2018: Spend time before the Lord in contemplation, and do everything possible for the Lord at the service of others. Contemplation and service: this is our path of life.
- Dành thời gian trước Chúa để chiêm ngắm và làm mọi sự có thể cho Chúa qua việc phục vụ người khác. Chiêm ngắm và phục vụ: đây là con đường của cuộc sống chúng ta.

10/102018: The newness of the Gospel transfigures us inside and out: spirit, soul, body, and everyday life.
- Sự mới mẻ của Phúc Âm biến đổi bên trong và bên ngoài chúng ta: tinh thần, tâm hồn, thân xác và cuộc sống mỗi ngày.

11/10/2018: Praying is not like using a magic wand. Prayer requires commitment, constancy and determination.
- Cầu nguyện không giống như dùng chiếc đũa thần. Cầu nguyện đòi hỏi sự cam kết, kiên trì và quyết tâm.

12/10/2018: What is worse: the recognizable demon that pushes you to sin so that you feel ashamed, or the well-mannered demon that lives within you and possesses you with the spirit of worldliness?
- Điều gì tệ hơn: con quỷ có thể nhận biết đẩy ta đến tội lỗi làm ta thấy xấu hổ hay con quỷ ngoan ngoãn sống trong ta và chiếm đoạt ta với tinh thần của thế gian?

13/10/2018: Let us defend ourselves from the risk of being actors rather than witnesses. We are called to be living memory of the Lord.
- Chúng ta bảo vệ chính mình khỏi nguy cơ là diễn viên hơn là nhân chứng. chúng ta được mời gọi để trở nên ký ức sống động của Chúa.

14/10/2018: The world needs saints, and all of us, without exception, are called to holiness. We are not afraid!
- Thế giới cần những vị thánh và tất cả chúng ta, không có sự ngoại trừ nào, được mời gọi đến sự thánh thiện. Chúng ta không sợ hãi.

16/10/2018: Open your heart and let the Lord's grace enter in. Salvation is a gift, not a way of presenting yourself outwardly
- Ta hãy mở trái tim mình ra và để cho ân sủng của Chúa đi vào. Ơn cứu độ là ân ban, không phải là cách để thể hiện mình bên ngoài.

17/10/2018: When we listen to the Word of God, we obtain the courage and perseverance to offer the best of ourselves to others.
- Khi ta lắng nghe Lời Chúa, chúng ta có được sự can đảm và kiên trì để trao điều tốt nhất của ta cho người khác.

18/10/2018: The road of the disciple is one of poverty. Disciples are poor because their richness is Jesus.
- Con đường của người môn đệ là một con đường của sự nghèo khó. Người môn đệ nghèo vì sự giàu có của họ là Chúa Giêsu.

19/10/2018: The leaven of Christians is the Holy Spirit that allows us to grow amidst the difficulties of the journey, but always with hope.
- Chất men của người Kitô hữu là Chúa Thánh Thần cho phép chúng ta lớn lên giữa những khó khăn của cuộc hành trình, nhưng luôn luôn với niềm hy vọng.

20/10/2018: God can act in any circumstance, even in the midst of apparent defeat.
   - Thiên Chúa có thể hành động trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thậm chí giữa sự thất bại rõ ràng.

21/10/2018:
 • The transmission of the faith, heart of the Church's mission, comes about by the "infectiousness" of love.
 • Sự loan truyền đức tin, trung tâm của sứ vụ của Giáo Hội, đến từ “sự lan truyền” tình yêu.
 
 • Join Caritas and walk 1 million kilometres together with migrants & refugees. We are all on the Road to Emmaus being called to see the face of Christ.
 • Tham gia vào hội Caritas và đi bộ một triệu km cùng với những người di cư và tị nạn. Tất cả chúng ta đang trên con đường Emmaus được mời gọi để nhìn ra khuôn mặt của Chúa Kitô.
22/10/2018: The company of the saints helps us to recognize that God never abandons us, so that we can live and bear witness to hope on this earth.
- Cộng đoàn của các Thánh giúp chúng ta nhận ra Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, vì thế chúng ta có thể sống và làm chứng cho niềm hy vọng trên trái đất này.

23/10/2018: Hope is not an idea, it is an encounter; like the woman waiting to meet the child who will be born from her womb.
- Hy vọng không phải là một ý tưởng, nó là một cuộ gặp gỡ, giống như một người phụ nữ chờ để được gặp đứa trẻ trong bụng mình sẽ chào đời.

24/10/2018: This Synod is intended to be a sign of the Church that truly listens and that doesn’t always have a ready-made answer.
- Hội Đồng Giám mục này được dự định là một dấu hiệu của Giáo Hội thực sự lắng nghe và điều đó không phải lúc nào cũng có một câu trả lời sẵn sàng.

25/10/2018:
 • Health is not a consumer good, but a universal right: let us unite our efforts so that health services are available to all.
 • Sức khỏe không phải là lợi ích của người tiêu dùng, mà là quyền phổ quát: chúng ta hãy đoàn kết những nỗ lực của mình để các dịch vụ y tế có sẵn cho tất cả mọi người.
 • It would be wonderful if, every day, at some moment, we could say: "Lord, let me know you and let me know myself".
 • Thật là tuyệt vời nếu trong một vài khoảnh khắc của mỗi ngày chúng ta có thể nói: “Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con.”
26/10/2018: Saint Paul gives us very practical advice about preserving unity: "Bear with one another in love"
- Thánh Phaolo cho chúng ta một lời khuyên rất cụ thể để bảo tồn sự hiệp nhất: “Chịu đựng nhau trong tình yêu.”

27/10/2018: You will build the future, with your hands, with your heart, with your love, with your passions, with your dreams. Together with others.
- Bạn sẽ xây dựng tương lai với đôi bàn tay, với trái tim, với tình yêu, với sự đam mê, với những giấc mơ. Cùng với những người khác.

28/10/2018:
 • I would like to say to the young people: forgive us if often we have not listened to you, if, instead of opening our hearts, we have filled your ears.
 • Cha muốn nói với những người trẻ: xin hãy tha thứ cho chúng tôi nếu chúng tôi thường xuyên không lắng nghe các con, nếu, thay vì chúng tôi mở lòng, chúng tôi lại lấp đầy đôi tai của các con.
 
 • Faith is life: it is living in the love of God who has changed our lives. Faith has to do with encounter, not theory.
 • Đức tin là cuộc sống: nó sống trong tình yêu của Chúa, Đấng đã thay đổi cuộc sống của chúng ta. Đức tin phải làm với sự gặp gỡ, không phải trên lý thuyết.
 
 • To all of you who have taken part in this “journey together”, I say “thank you”. May the Lord bless our steps, so that we can listen to young people, be their neighbours, and bear witness before them to Jesus, the joy of our lives.
 • Đối với tất cả các con, những người đã tham gia “cuộc hành trình cùng nhau” này, Cha nói “Cám ơn các con”. Xin Thiên Chúa chúc lành những bước chân của chúng ta, để chúng ta có thể lắng nghe những người trẻ, trở nên những người hàng xóm của họ, và làm chứng cho họ về Chúa Giêsu là niềm vui của cuộc sống chúng ta.
29/10/2018We are called to listen to what the Spirit tells us. The Holy Spirit is always something new.
- Chúng ta được gọi để lắng nghe điều Thần Khí nói với với chúng ta. Chúa Thánh Thần luôn luôn là điều gì đó mới mẻ.

30/10/2018: If you want to listen to the Lord’s voice, set out on the journey, live out your search. The Lord speaks to those who search.
- Nếu con muốn lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa, hãy đặt ra cuộc hành trình, trải nghiệm điều con tìm kiếm. Thiên Chúa nói với những ai tìm kiếm Người.

31/10/2018: We need smiling Christians, not because they take things lightly, but because they are filled with the joy of God, because they believe in love and live to serve.
- Chúng ta cần những Kitô hữu mỉm cười, không phải vì họ xem nhẹ mọi thứ, nhưng vì họ được đong đầy niềm vui của Thiên Chúa, vì họ tin vào tình yêu và sống để phục vụ.

 
Chuyển ngữ: Maria Ngân Nhị, CMR
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý cầu nguyện

thang 9 1

Lịch Phụng vụ

MÙA CHAY
3 Ch Nht    Chúa Nhật 3 Mùa Chay
4 Th Hai n*  Thánh Ca-xi-mia
5 Th Ba    Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay
6 Th Tư    Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay
7 Th Năm n*  Thánh nữ Pe-pê-tu-a và thánh nữ Phê-li-xi-ta, tử đạo
8 Th Sáu n*  Thánh Gio-an Thiên Chúa, Tu sĩ
9 Th By n*  Thánh Phan-xi-ca Rô-ma, nữ tu
10 Ch Nht    Chúa Nhật 4 Mùa Chay
11 Th Hai    Thứ Hai tuần 4 Mùa Chay
12 Th Ba    Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay
13 Th Tư    Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay
14 Th Năm    Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay
15 Th Sáu    Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay
16 Th By    Thứ Bảy tuần 4 Mùa Chay

Videos

Audio

Hình ảnh

22 8
Lễ Mẹ Trinh Vương ngày 22.8.2023
img 3797
Hội chợ Xuân 2024
MN Rạng Động

Nối kết

 

 

 

 

 

 

Thống kê

 • Đang truy cập21
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm19
 • Hôm nay2,318
 • Tháng hiện tại5,320
 • Tổng lượt truy cập6,411,381

Copyright. 2018 © DONG TRINH VUONG 
Trụ sở chính: 41/2D Ấp Tân Tiến, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP HCM
Phone: 
 (028).3891 0676 - 3710 9011; Email biên tập: 
truyenthongtrinhvuong@gmail.com.
© 
Mã nguồn mở  NukeViet CMS  4.3
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây